Untitled Document
णमो अरिहंताणं | णमो सिद्धाणं | णमो आयरियाणं | णमो उवज्झायणं | णमो लोए सव्व साहूणं | एसो पंच णमोक्कारो, सव्व पावप्प णासणो मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमम हवई मंगलं |
SAMOSHARAN
BHAGVAN ADINATH - BHAGVAN PADAM PRABHU | BHAGVAN SUPARSHVA NATH - BHAGVAN VASUPUJYA
BHAGAN VIMAL NATH - BHAGVAN ARAH NATH | BHAGVAN MALLI NATH - BHAGVAN MAHAVEER

TIRTHANKAR

SUPAARSHVNATH BHAGVAN CHANDA PRABHU BHAGVAN PUSHPDANT BHAGVAN SHEETAL NATH BHAGVAN SHREYANSH NATH BHAGVAN VASUPUJYA BHAGVAN
VISTAAR 9 YOJAN 8.5 YOJAN 8 YOJAN 7.5 YOJAN 7 YOJAN 6.5 YOJAN
RISHI-MUNI 3,00,000 2,50,000 2,00,000 1,00,000 84,000 72,000
PURVDHAR MUNI 2,030 4,000 1,500 1,400 1,300 1,200
SHIKSHAK MUNI 2,44,900 2,10,400 1,55,500 59,200 48,200 39,200
AVDHIGYANI MUNI 9,000 2,000 8,400 7,200 6,000 5,400
KEVALI MUNI 11,000 18,000 7,500 7,000 6,500 6,000
VIKRIYDHARI MUNI 15,300 600 13,000 12,000 11,000 10,000
VIPULMATI GYAN KE DHARAK 9,150 8,000 7,000 7,500 6,000 6,000
VAADI MUNI 8,600 7,000 6,600 5,700 5,000 4,200
AARYIKAYEN 3,30,000 3,80,000 3,80,000 3,80,000 1,30,000 1,06,000
PRAMUKH AARYIKA Aaryika Shree Meena Ji Varun Shree Aryika Ji Shree Ghosha Ji Shree Dhaarni Ji Aaryika Shree Charna Ji Aaryika Shree Varsena Ji
SHASAN DEVI Kaali Devi Manovega (Jvalamalini) Maha Kali Devi Maanshi Devi Gauri Devi (Mahakali Devi) Gandhari Devi
SHASAN DEV Varnandi Dev Vijay Dev Shree Ajit Yaksh Brahmeshwar Dev Kumar Yaksh (Ishwar Yakshkaat) Shann Mukh Yaksh
SHRAVAK 3,00,000 3,00,000 2,00,000 2,00,000 2,00,000 2,00,000
SHRAVIKAE 5,00,000 5,00,000 4,00,000 4,00,000 4,00,000 4,00,000
PRATHAM SHROTA Shree Dharm Veerya Ji Maadhav Ji Shree Yudh Veery Ji Shree Mandar Ji Tripashth Ji Shree Swayambhu Ji
GANDHAR 95 93 88 87 70 66
PRATHAM GANDHAR Shree Baldutt Shree Vaidarbh (Dutt) Shree Vidarbh Ji Shree Kunthu Ji Shree Dharm Nath Ji Shree Dharm Ji
Untitled Document