Untitled Document
णमो अरिहंताणं | णमो सिद्धाणं | णमो आयरियाणं | णमो उवज्झायणं | णमो लोए सव्व साहूणं | एसो पंच णमोक्कारो, सव्व पावप्प णासणो मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमम हवई मंगलं |
SAMOSHARAN
BHAGVAN ADINATH - BHAGVAN PADAM PRABHU | BHAGVAN SUPARSHVA NATH - BHAGVAN VASUPUJYA
BHAGAN VIMAL NATH - BHAGVAN ARAH NATH | BHAGVAN MALLI NATH - BHAGVAN MAHAVEER

TIRTHANKAR MALLI NATH BHAGVAN MUNISUVRAT NA BHAGVAN NAMI NATH BHAGVAN NEMI NATH BHAGVAN PARSHVA NATH BHAGVAN MAHAVEER BHAGVAN
VISTAAR 3 YOJAN 2.5 YOJAN 2 YOJAN 1.5 YOJAN 1.25 YOJAN 1 YOJAN
RISHI-MUNI 40,000 30,000 20,000 18000 16000 14000
PURVDHAR MUNI 550 500 450 400 350 300
SHIKSHAK MUNI 29,000 21,000 12,600 11,800 16,000 14,000
AVDHIGYANI MUNI 2,200 1,800 1,600 1,500 1,400 1,300
KEVALI MUNI 2,200 1,800 1,600 1,500 1,000 700
VIKRIYDHARI MUNI 2,900 2,200 1,500 1,100 1,000 900
VIPULMATI GYAN KE DHARAK 1,400 1,500 1,200 900 750 500
VAADI MUNI 1,700 1,200 1,000 800 600 400
AARYIKAYEN 55,000 50,000 45,000 40,000 38,000 36,000
PRAMUKH AARYIKA Ganini Pramukh Aryika Madhu Sena Ji Ganini Pramukh Aryika Purvdutta Ganini Pramukh Aryika Margini Ganini Pramukh Aryika Rajulmati Ji Ganini Pramukh Aryika Sulochna Ji Ganini Pramukh Aryika Shree Chandana Ji
SHASAN DEVI Aparaajita Devi Bahurupini Devi Yakshi Shree Chamundi Devi Yakshi Shree Kushmaandani Devi (Ambika) Devi Shree Padmavati Siddhayani Devi
SHASAN DEV Kuber Yaksh Varun Yaksh Shree Vidyut Prabh Yaksh Sarvaanhdev Shree Dharnender Ji Grahayak Dev (Maatangyaksh)
SHRAVAK 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000
SHRAVIKAE 3,00,000 3,00,000 3,00,000 3,00,000 3,00,000 3,00,000
PRATHAM SHROTA Shree Narayan Ji Shree Anjitayanjay Ji Shree Vijay Ji Shree Ugrsen Ji Shree Ajit Ji (Mahasen) Raja Shrenik
GANDHAR 28 18 17 11 10 11
PRATHAM GANDHAR Shree Vishakh Ji Shree Malli Ji Shree Suprabh Ji Shree Vardatt Ji Shree Swaymbhu Ji Shree Gautam Ji
Untitled Document