Untitled Document
णमो अरिहंताणं | णमो सिद्धाणं | णमो आयरियाणं | णमो उवज्झायणं | णमो लोए सव्व साहूणं | एसो पंच णमोक्कारो, सव्व पावप्प णासणो मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमम हवई मंगलं |
SAMOSHARAN
BHAGVAN ADINATH - BHAGVAN PADAM PRABHU | BHAGVAN SUPARSHVA NATH - BHAGVAN VASUPUJYA
BHAGAN VIMAL NATH - BHAGVAN ARAH NATH | BHAGVAN MALLI NATH - BHAGVAN MAHAVEER

TIRTHANKAR ADINATH BHAGVAN AJIT NATH BHAGVAN SAMBHAV NATH BHAGVAN ABHINANDAN NATH BHAGVAN SUMITI NATH BHAGVAN PADAM PRABHU
VISTAAR 12 YOJAN 11.5 YOJAN 11 YOJAN 10.5 YOJAN 10 YOJAN 9.5 YOJAN
RISHI-MUNI 84000 1,00,000 2,00,000 3,00,000 3,20,000 3,30,000
PURVDHAR MUNI 4750 3,750 2,150 2,500 2,400 2,300
SHIKSHAK MUNI 4150 21,600 1,29,300 2,30,050 2,54,300 1,79,000
AVDHIGYANI MUNI 9000 9,400 9,400 9,800 11,000 9,600
KEVALI MUNI 20,000 20,000 15,000 16,000 13,000 12,000
VIKRIYDHARI MUNI 20,600 20,400 19,800 19,000 18,400 16,800
VIPULMATI GYAN KE DHARAK 12,750 12,450 12,150 21,600 10,400 10,300
VAADI MUNI 12,750 12,400 12,000 1,000 10,450 9,600
AARYIKAAYEN 3,50,000 3,20,000 3,30,000 3,30,600 3,30,000 4,20,000
PRAMUKH AARYIKA Aryika shree Brahmi, Aryika shree sundri Prakubja Aaryika Darmshree naam ki aaryika Aaryika Merushena Aaryika Shree Anantmati Ji Aaryika Pramukh Shree Ratishena Ji
SHASAN DEVI Shree Chakreshwari Devi Rohini Devi Pragyapati Devi Vajr Shrinkhla Devi Shree Purushdutta Manaa Vega
SHASAN YAKSH Shree Gomukh Yaksh Mahayaksh Trimukh Yaksh Yaksheshwar Shree Tumbur Dev Kusum Yaksh
SHRAVAK 3,00,000 3,00,000 3,00,000 3,00,000 3,00,000 3,00,000
SHRAVIKAE 5,00,000 5,00,000 5,00,000 5,00,000 5,00,000 5,00,000
PRATHAM SHROTA Chakravarti Bharat Shree Satyabhav Raja Shree Satyeveer Ji Shree Mitrbhaav Ji Shree Mitr Veerya Ji Shree Dharm Veerya Ji
GANDHAR 84 90 105 103 116 111
PRATHAM GANDHAR Shree Vrishabhsen Shree Sinhsen Charudatt Ji Shree Vajrchamar Ji Vajrsen Vajr Chamar Ji
Untitled Document