Untitled Document
णमो अरिहंताणं | णमो सिद्धाणं | णमो आयरियाणं | णमो उवज्झायणं | णमो लोए सव्व साहूणं | एसो पंच णमोक्कारो, सव्व पावप्प णासणो मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमम हवई मंगलं |
SAMOSHARAN
BHAGVAN ADINATH - BHAGVAN PADAM PRABHU | BHAGVAN SUPARSHVA NATH - BHAGVAN VASUPUJYA
BHAGAN VIMAL NATH - BHAGVAN ARAH NATH | BHAGVAN MALLI NATH - BHAGVAN MAHAVEER

TIRTHANKAR VIMALNATH BHAGVAN ANANT NATH BHAGVAN DHARMNATH BHAGVAN SHANTI NATH BHAGVAN KUNTHU NATH BHAGVAN ARAH NATH BHAGVAN
VISTAAR 6 YOJAN 5.5 Y OJAN 5 YOJAN 4.5 YOJAN 4 YOJAN 3.5 YOJAN
RISHI-MUNI 68,000 66,000 64,000 62,000 60,000 50,000
PURVDHAR MUNI 1,100 1,000 900 800 700 610
SHIKSHAK MUNI 38,500 49,000 40,700 41,000 43,150 35,800
AVDHIGYANI MUNI 4,800 4,300 30,600 3,000 2,500 2,800
KEVALI MUNI 5,500 5,000 4,500 4,000 3,200 2,800
VIKRIYDHARI MUNI 9,000 8,000 7,000 6,000 5,100 4,300
VIPULMATI GYAN KE DHARAK 5,500 5,000 4,500 4,000 3,300 2,055
VAADI MUNI 3,600 3,200 2,800 2,400 2,000 1,600
AARYIKAYEN 1,03,000 1,08,000 62,400 60,300 60,300 60,000
PRAMUKH AARYIKA Ganani Pramukh Padma naam ki Aaryika Sarv Shree naam ki Aryika Ganini Aryika Shree Suvrata Ji Ganini Aryika Harishena Ji Ganini Aryika Shree Bhavita Ji Ganini Aryika Kunthusena Ji
SHASAN DEVI Vairoti Devi Anantmati Devi Shree Mansi Devi Maha Mansi Devi Jayadevi Yakshi Shree Vijaya Devi Yakshi
SHASAN DEV Paataal Yaksh Shree Kinnar Dev Kimpurush Dev Garud Dev Shree Gandharv Dev Shree Mahender Dev Yaksh
SHRAVAK 2,00,000 2,00,000 2,00,000 2,00,000 1,00,000 1,00,000
SHRAVIKAE 4,00,000 4,00,000 4,00,000 4,00,000 3,00,000 3,00,000
PRATHAM SHROTA Shree Swayambhu Ji Shree Purushottam Ji Raja Shree Pushpar Ji Shree Pundreek Ji Shreedutt (Narayan Ji) Shree Kunal Ji
GANDHAR 55 50 43 36 35 30
PRATHAM GANDHAR Jay naam ke gandhar Jayaary (Arisht) Shree Arisht Sen Ji Shree Chakrayudh Shree Swayambhu Ji Shree Kumbh Ji
Untitled Document