Untitled Document
णमो अरिहंताणं | णमो सिद्धाणं | णमो आयरियाणं | णमो उवज्झायणं | णमो लोए सव्व साहूणं | एसो पंच णमोक्कारो, सव्व पावप्प णासणो मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमम हवई मंगलं |
NUMBER NAME AGE FATHER'S NAME MOTHER'S NAME SYMBOL MOKSH PLACE
01 RISHABH NATH JI 84 LAKH VARSH POORV MAHARAJ NAABHIRAY MAHARANI MARUDEVI BULL KAILASH PARVAT
02 AJIT NATH JI 72 LAKH VARSH POORV MAHARAJ JEET SHATRU MAHARANI VIJAYA ELEPHANT SHIKHAR JI
03 SAMBHAV NATH JI 60 LAKH VARSH POORV MAHARAJ JEETARI MAHARANI SUSENA HORSE SHIKHAR JI
04 ABHINANDAN NATH JI 50 LAKH VARSH POORV SHREE SVAYMAR RAJA SIDDHARTHA DEVI MONKEY SHIKHAR JI
05 SUMATI NATH JI 40 LAKH VARSH POORV SHREE MEGH PRABH JI MANGLA DEVI JI CURLEW-CHAKVA SHIKHAR JI
06 PADAM PRABHU JI 30 LAKH VARSH POORV SHREE DHARAN RAJA SHREEMATI SUSEEMA DEVI LOTUS SHIKHAR JI
07 SUPARSHVA NATH JI 20 LAKH VARSH POORV RAJA SUPRATISHTH JI RANI PRITHVI MATI SWASTIK SHIKHAR JI
08 CHANDRA PRABHU JI 10 LAKH VARSH POORV RAJA MAHASEN RANI LAKSHMANA DEVI MOON SHIKHAR JI
09 PUSHP DANTA JI 2 LAKH VARSH POORV RAJA SUGREEV RANI JAIRAMA DEVI CROCODILE SHIKHAR JI
10 SHEETAL NATH JI 1 LAKH VARSH POORV RAJA SHREE DRADHRATH JI RANI SUNANDA DEVI KALP VRAKSH SHIKHAR JI
11 SHREYANSH NATH JI 84 LAKH VARSH KI SHREE VISHNU RAJ VENU DEVI(SUNANDA) RHINO SHIKHAR JI
12 VAASU PUJYA JI 72 LAKH VARSH KI SHREE VASUPAJYE JI SHREEMATI VIJAYA RANI (JAYAVATI) BUFFALO CHAMPA PURI JI
13 VIMAL NATH JI 7 LAKH VARSH KI RAJA KRITVARMA SHREEMATI JAY SHYAMA BEAR SHIKHAR JI
14 ANANT NATH JI 30 LAKH VARSH KI MAHARAJ SINGHSEN MAHARANI SARVYASHA SEHI SHIKHAR JI
15 DHARM NATH JI 10 LAKH VARSH KI MAHARAJ BHANURAJ MAHARANI SUGRATA VAJRA-DAND SHIKHAR JI
16 SHANTI NATH JI 1 LAKH VARSH KI MAHARAJ VISHVSEN MAHARANI ERADEVI DEER SHIKHAR JI
17 KUNTHU NATH JI 95000 VARSH MAHARAJ SHOORSEN JI MAHARANI KAANTA GOAT SHIKHAR JI
18 ARAH NATH JI 84000 VARSH RAJA SUDARSHAN JI RANI VITRASENA FISH SHIKHAR JI
19 MALLI NATH JI 55000 VARSH RAJA KUMBHRAAJ MAHADEVI (PRABHAVATI) KUMBH SHIKHAR JI
20 MUNI SUVRAT NATH JI 30000 VARSH MAHARAJ SUMITR JI MAHARANI PADMAVATI JI TORTOISE SHIKHAR JI
21 NAMI NATH JI 10000 VARSH MAHARAJ VIJAY JI MAHARANI VAPRILA DEVI BLUE LOTUS SHIKHAR JI
22 NEMI NATH JI 1000 VARSH RAJA SAMUDR VIJAY RANI SHIVADEVI CONCH-SHANK GIRNAR JI
23 PARSHVA NATH JI 100 VARSH MAHARAJ ASHVASEN MAHARANI VAMADEVI SNAKE SHIKHAR JI
24 MAHAVEER JI 72 VARSH MAHARJ SIDDHARTHA MAHARANI TRISHLA LION PAVAPURI JI
Untitled Document